Home Uncategorized Các lệnh cơ bản trong môi trường lắp ráp inventor

Các lệnh cơ bản trong môi trường lắp ráp inventor

128
0

Các lệnh cơ bản trong môi trường lắp trên phần mềm inventor này khá quan trọng và được sư dụng rất nhiều trong việc lắp ráp các chi tiết lại với nhau để tạo thành các sản phẩm mong muốn. Muốn nâng cao trình độ cũng như thao tác nhanh với các lệnh này bạn cần phải thực hành nhiều các bải tập trong modul lắp ráp bên cạnh đó phải tìm hiểu thêm các lệnh nâng cao khác.

 

lenhcbinventor  Lệnh chèn chi tiết vào môi trường lắp ráp

lenhcbinventor1 Lệnh lấy chi tiết từ thư viện.

lenhcbinventor2 Constrain: Lệnh ràng buộc các chi tiết.

lenhcbinventor3 Pattern component: Lệnh sao chép nhanh nhiều chi tiết theo qui luật

lenhcbinventor4 Copy component: Lệnh sao chép chi tiết.

lenhcbinventor5 Mirror Components: Lệnh sao chép đối xứng.

lenhcbinventor6 Replace: Lệnh thay thế một chi tiết.

lenhcbinventor7 Replace All: Lệnh thay thế tất cả các chi tiết giống nhau.

– Bill of Materials: Lệnh tạo bảng kê vật liệu.

 

Tham khảo một số tài liệu CAD/CAM/CNC chất lượng

solidworksTài liệu Solidworks inventorTài liệu InventorcatiaTài liệu Catia
unigraphic nxTài liệu Unigraphics NXcreo Tài liệu Creo Parametricmastercam Tài liệu Mastercam