Điện-Điện Tử

Cách chọn cầu dao

Cầu dao phải chọn sao cho điện áp và dòng điện định mức của cầu dao, tương ứng bằng hoặc lớn hơn điện áp đường dây và dòng điện làm việc lâu dài qua cầu dao.

Ví dụ về chọn cầu chì và aptômat

Chọn cầu chì và aptômat bảo vệ các động cơ, phụ tải chiếu sáng và đường dây chính (h. 5.2). Điện áp mang điện cung cấp là 380V. Số liệụ kỹ thuật các phụ tải cho trong bảng sau đây. Biết rằng các động cơ luôn luôn tải đầy, còn phụ tải chiếu sáng chỉ dùng hết 50% công suất thiết bị (Kyc = 0,5).

 

Phụ tảiCông suất định mức (KW)Dòng điện định mức (A)Hệ số công suất

(cosj)

Bội số mở máyDòng điện mở máy (A)Dòng điện làm việc (A)
Động cơ Số 11021,50,824,596,821,5
Số 24,510,10,85,555,510,1
Số 32,86,10,845,533,66,1
Chiếu sáng2,21015

 

Chọn cầu chì bảo vệ động cơ số 1: yêu cầu dòng điện dây chảy cầu chì phải:

chon cau chi 1

Vậy ta chọn cầu chì có dòng điện định mức 60A.

 

Cầu chì bảo vệ các động cơ số 2 và 3 cũng chọn tương tự, ngoại trừ phụ tải chiếu sáng, kết quả ghi trên hình vẽ dưới đây.

Hình 5.2. Sơ đồ cung cấp điện trong ví dụ chọn cầu chì và aptônuit (CB)

chon cau chi 2

 

Chọn cầu chỉ bạo vệ đường dây chính. Giả sử trường hợp  ba động cơ và phụ tải chiếu sáng đồng thời làm việc. Lúc đó dòng điện làm việc của đường dây chính là:

Iivd = 21,5 + 10,1 + 6,1 + 5 = 42,7A

Ta nhận thây động cơ số 1 có hiệu số:

chon cau chi 3

là lớn nhất. Vậy dòng điện mở máy của đường dây sẽ là:

I’lvd Imởl = 10,1 +6,1 + 5 + 96,8 = 118 A

Cầu chì bảo vệ đường dây chính phải thỏa mãn hai điều kiện (5.5) và (5.7):

chon cau chi 4.jpg

Ta chọn cầu chì 60A. Nhưng để bảo đảm tính chất cắt chọn lọc của cầu chì, vì cầu chì bảo vệ động cơ số 1 đã là 60A, nên cầu chì bảo vệ đường dây chính phải cao hơn một cấp, nghĩa là ta phải chọn cầu chì 80A.

Chọn aptômat dòng điện cực đại có rơle nhiệt để bảo vể quá tải cho các động cơ ba pha. Aptômat loại này đã được tính toán để bảo vệ các động cơ có công suất dưới 10 KW, khi điện áp là 580V. Xác định dòng điện định mức của phần tử đốt nóng rơle nhiệt của aptômat bảo vệ động cơ số 1:

Irl > Ilv = 21,5 A.

Ta chọn rơle nhiệt có dòng điện định mức 25A. Các aptômat bảo vệ các động cơ khác cũng chọn tương tự, kết quả ghi trên hình 5.2.

Post Comment