Home Điện-Điện Tử CÁCH TẠO BẢN THIẾT KÊ MỚI TRONG ORCAD

CÁCH TẠO BẢN THIẾT KÊ MỚI TRONG ORCAD

1
0
 1. Từ menu File, chọn New và chọn Design.
 2. Trang thiết kế hiện ra trong PCB Project Manager và trang sơ đồ mạch nguyên lý hiện ra.

 

pp1

TẠO TRANG THIÊT KÊ MẠCH ĐIỆN MỚI Phương pháp:

 1. Từ thước lệnh File của Project Manager, chọn thư mục sơ đồ mạch nguyên lý cần thiết cho trang sơ đồ mạch nguyên lý mới.
 2. Kích nút phải chuột, một menu xổ hiện ra, bạn chọn New Page. Một trang thiết kế mạch điện mới đã được tạo ra.

*         TẠO THƯ VIỆN MỚI & Phương pháp:

 1. Từ menu File, chọn New, chọn Library.
 2. Khung danh sách library hiện trong Project Manager, thư mục Library Cache được thêm vào.

 

pp2

*         TẠO TẬP TIN VHDL MỚI 23l Phương pháp:

Cách 1:

 1. Chọn File / New / VHDL fĩle.
 2. Tập tin VHDL mở ra trong khung cửa sổ VHDL Programmable của Capture.

Cách 2:

 1. Nếu khung cửa sổ Project Manager đang được kích hoạt, chọn New VHDL từ menu Design. Tập tin VHDL mở ra trong khung cửa ‘sổ VHDL Programmable và một khung thoại hiện ra yêu cầu bạn xác nhận việc thêm tập tin vào đề án của bạn.
 2. Bạn kích nút Yes, khung thoại Save As hiện lên màn hình yêu cầu bạn đặt tên cho tập tin và chọn thư mục.
 3. Cuối cùng bạn kích nút Save.

<$> LỆNH OPEN

Lệnh open dùng để mở trang đề án, bản thiết kế, thư

viện, tập tin VHDL hay tập tin dạng text đang có.

#     MỞ TẬP TIN ĐỀ ÁN CŨ

Phương phấp:

 1. Chọn Open / Project từ menư File. Khung danh sách open Project hiện lên màn hình.
 2. Chọn tập tin mucm mở hay đánh tên tập tin trong trường File Name, sau đó kích open.

m MỞ TẬP TIN THIẾT KẾ cũ

Phương pháp:

 1. Từ menu File, chọn open / Design. Khung danh sách Open Design hiện lên màn hình.
 2. Chọn bản thiết kế và kích open.

 

# MỞ TRANG Sơ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH cũ

 

pp3

te Phương pháp:

 1. Từ khung cửa sổ Project Manager, kích thước lệnh File và kích đúp vào biểu tượng thư mục sơ đồ nguyên lý. Các thư mục này sẽ hiện ra các thư mục con và những trang sơ đồ mạch có liên quan.
 2. Kích đúp vào trang sơ đồ mạch mà bạn muốn mở. Các trang sơ đồ này nắm trong Schematic Page Editor.

*         MỞ THƯ VIỆN ĐÃ CÓ

& Phương pháp:

 1. Chọn File / open / Library. Khung thoại open Library hiên ra như sau:

 

pp4

 1. Bạn kích chọn tên thư viện hay nhập tên thu viện vào trường File name. Sau đó chọn open. Lúc đó thư viện này sẽ hiện ra trong khung cửa sổ Project Manager.

 

pp5

#       MỞ TẬP TIN VHDL

Phương pháp:

 1. Chọn File / open / VHDL fĩle. Khung thoại open VHDL ílle hiện ra như sau:

 

pp6

 1. Chọn tập tin hay nhập tên vào trường File name, sau đó kích OK.

<$> LỆNH CLOSE

Đóng khung cửa sổ đồ án, thiết kế sơ đồ nguyên lý, thư viện, trang thiết kế mạch, hay sửa đổi linh kiện hiện hành. Nếu bạn thực hiện việc chỉnh sửa thì Capture sẽ yêu cầu bạn lưu lại những thay đổi này trước khi bạn thoát khỏi chương trình.

#       THOÁT KHỎI ĐỂ ÁN

Khi khung cửa sổ Project Manager được kích hoạt, bạn có thể đóng khung cửa sổ Project mà không cần phải thoát khỏi Capture.

ỈSi Phương pháp:

Từ Menu File của Prọject Manager, chọn Close Project.

<$> LỆNH SAVE

Lệnh Save cho phép bạn lưu những thay đổi trong tập tin đề án, bản thiết kế hay thư viện.

Trong khung cửa sổ Design Manager, bạn có thể lưu tất cả các trang thiết kế sơ đồ mạch nguyên lý hay các thư viện đã mở với lệnh Save All. Vđi Project Manager, bạn có thế lưu tất cả các tập tin đã mở được đối chiếu bởi đề án cũng như chính tập tin đề án đó.

#       LƯU TẬP TIN ĐỀ ÁN CŨ Phương pháp:

 1. Kích chọn thư mục Design Resources hoặc Output.
 2. Kích Save từ menu File.

#       LƯU BẢN THIẾT KÊ HAY THƯ VIỆN

Phương pháp:

 1. Với bản thiết kế hay thư viện được chọn trong Project Manager, bạn chọn Save từ menu File. Nếu bản thiết kế hay thư viện chưa được lưu thì khung thoại Save As sẽ hiện ra như sau:
 2. Bạn đặt tên cho bản thiết kế hay thư viện trong trường File Name và kích Save.

pp7

<$> LỆNH EXPORT SELECTION

Xuất các đối tượng mà bạn đã chọn trên trang sơ đồ thiết kế mạch~nguyên lý sang trang thiết kế hay thư viện.

&L Phương pháp:

 1. Chọn khối mạch từ trang sơ đồ nguyên lý mạch mà bạn muốn xuất.
 2. Từ menu File, chọn Export Selection. Khung thoại Export Selection như sau:

 

pp8

 1. Đặt tên cho khối mạch muốn xuất trong trường Export Selection Name.
 2. Đặt tên cho thư viện chứa khối mạch muôn xuất vào trường Library.

Kích nút OK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here