Điện-Điện Tử

Cấu tạo mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ

Sơ đồ chỉnh lưu hai nửa chu kỳ vẽ trên hình 10.24a. Cuộn dây thứ cấp máy biến áp có điểm giữa 0 nốì đến một đầu của phụ tải. Điện trở ở hai nửa cuộn dây thứ cấp bằng nhau và biến thiên theo thời gian như hình 10.24Ồ. Nửa chu kỳ thế của điểm 1 dương so với điểm 0, van Vj dẫn điện, dòng điện chỉnh lưu chạy từ 1 qua van Vj, Rpt rồi về điểm 0. Trong thời gian ây thế của 2 điểm âm so với điểm 0, van Vn không dẫn điện. Nửa chu kỳ sau, thế điểm 2 dương so với điểm 0, van Vịi dẫn điện. Như vậy cả hai nửa chu kỳ, dòng điện chạy qua Rpt theo một chiều và có dạng như hình 110.24c.

Hình 10.24. Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ

a)  đỏ; b) Dạng biến thiên điện áp Uịị; c) Dạng dòng điện chỉnh lưu

10.24

Post Comment