Home Điện-Điện Tử HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THIẾT KẾ MẠCH KHUYẾCH ĐẠI TÍN HIỆU TRÊN...

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THIẾT KẾ MẠCH KHUYẾCH ĐẠI TÍN HIỆU TRÊN ORCAD

60
0

#     Đặt linh kiện vào trang thiết kế mạch.

 1. Mở trang màn hình thiết kế bằng cách từ menu File chọn New, chọn Design. Khung cửa sổ thiết kế hiện lên màn hình:

tk mach 1

 

 1. Từ menu Place, chọn Part hoặc bạn có thể kích công cụ Place Part trên thanh đồ họa.
 2. Trong khung danh sách Library, kích hình mũi tên tìm thư viện SPICE, nếu khung danh sách này chưa hiện

thư viện này thì bạn kích nút lệnh Add Library để cộng thêm thư viện này.

tk mach 2

 1. Trong khung thoại Part, kích hình mũi tên chọn loại Transistor muốn thiết kế mạch, loại NPN.

5. Kích OK. Lúc này Transistor loại NPN bám theo con trỏ, bạn tìm vị trí thích hợp và đặt linh kiện vào trang thiết kế mạch. Đặt xong, bạn kích nút phải chuột và chọn lệnh End Mode từ menư xể để kết thúc lệnh.

 

 1. Sau khi đặt các Transistor vào trang thiết kế mạch, bạn muốn lật ngược linh kiện thì chọn lệnh Horizontal từ menu Mirror.

tk mach 3

 

7. Tương tự như trên, bạn đặt các linh kiện khác vào trang thiết kế như: điện trở, điot, …

# Vẽ đường nối mạch giữa các linh kiện

 

tk mach 4

Sau khi đặt các linh kiện vào trang thiết kế mạch, bạn tiếp tục vẽ đường nối giữa các linh kiện lại với nhau để hình thành mạng nối mạch.

 1. Để vẽ đường nối mạch, từ menu Place, chọn Wire hoặc bạn kích công cụ Place Wire trên thanh đồ hoạ.
 2. Con trỏ lúc này xuất hiện thành hình chữ thập, bạn kích nút trái chuột vào một đầu linh kiện, rê chuột tiếp xúc vào đầu linh kiện thứ hai, kích nút trái chuột để tạo thành mạch nối. Bạn thực hiện tương tự cho các đường nối mạch khác trong toàn bộ trang thiết kế mạch. Trong khi vẽ đường mạch, Capture sẽ tự động đặt điểm nối mạch khi tiếp xúc với một đầu linh kiện để hình thành điểm mạch rẽ. Nếu đường mạch này cắt ngang đường mạch khác thì điểm nối sẽ không được đặt mà bạn phải tự nôi bằng cách kích chọn lệnh Junction trên thanh công cụ.

 

tk mach 5

#     Gán giá trị và kí tự vào linh kiện.

Khi bạn nối xong các đường nối mạch, bước tiếp theo là bạn gán ký tự và giá trị cho linh kiện. Với các nhãn mặc định của Capture, bạn kích vào các nhãn không cần thiết của linh kiện và ấn phím Delete, bạn chỉ chừa lại các giá trị thuộc tính cần thiết.

#     Đế gán nhãn mới cho linh kiện:

Từ menu Place, chọn Text. Khung thoại Place Text như sau

 

tk mach 6

 1. Bạn nhập nhãn cho linh kiện vào trong khung thoại Place Text, bạn có thể chọn Font cùng các thuộc tính khác như màu sắc, hướng xoay, … và kích OK.
 2. Khung vuông nhỏ bám theo con trỏ. Bạn chọn vị trí và kích nút trái chuột để đặt khung ký tự.
 3. Kích nút phải chuột và chọn End Mode từ menu xổ đế kết thúc lệnh.
 4. Bạn thực hiện tương tự như trên để đặt tên đối chiếu cho các linh kiện khác,

#     Gán giá trị cho các linh kiện:

 1. Kích đúp vào tên linh kiện đế hiện khung tham sô” Display Properties:

tk mach 7

 

 1. Kích xoá tên linh kiện trong khung thoại Value, và nhập giá trị vào. Bạn cũng có thể thay đối thuộc tính font ký tự, màu sắc, hướng xoay, …
 2. Kích OK, giá trị lúc này sẽ gán vào tên cũ của linh kiện. Bạn có thể định vị các giá trị này cho phù hợp bằng cách kích và kéo.
 3. Lặp lại các bước trên để gán các giá trị khác vào những linh kiện khác trong trang thiết kế mạch của ban.

tk mach 8

 

#     Tạo khối tiêu dề cho trang thiết kế.

Khi bạn thiết kế xong mạch điện, gán ký tự và giá trị cho các linh kiện, bạn tiếp tục tạo khôi tiêu đề cho trang thiết kế. Ngoài khôi tiêu đề mặc định, bạn có thể chọn tiêu đề khối theo ý muôn bằng cách:

 1. Từ menu Place, chọn Title Block, khung thoại Place Title Block như sau:

tk mach 9

]

 

 

 1. Chọn tiêu đề khối theo ý muôn từ thư viện CAPSYM, kích OK.
 2. Tiêu đề khối sẽ bám theo con trỏ, bạn chọn vị trí thích hợp và kích nút trái chuột để đặt tiêu đề khôi.
 3. Kích nút phải chuột và chọn End mode từ menu xổ để kết thúc lệnh.

#     Gán nội dung cho tiêu đề khôi.

 1. Kích đúp vào tên thuộc tính bất kỳ trong khung tiêu đề khôi muôn thay đổi nội dung để hiện khung thuộc tính Display Properties.
 2. Trong trường Value, bạn nhập chuỗi ký tự cần thay thế từ bàn phím.
 3. KíchOK.
 4. Bạn muôTn gán các ký tự khác, thì từ menu Place, chọn Text hay kích công cụ Place Text để hiện công cụ Place Text.
 5. Nhập ký tự vào khung thoại và kích OK.
 6. Lặp lại các bước trên đôi với các trướng thông tin khác trong tiêu đề khối

tk mach 10

Kiểm tra mạch điện với đặc tính DRC.

Từ khung cửa sổ Project, chọn Tools / Design Rules Check:

Ban đánh dấu chọn các thành phần cần thiết trtong khung cửa sồ này. Nếu có lỗi trên màn hình sẽ hiện thông tin chi tiết từng lỗi trong khung cửa sổ Session Log

 

tk mach 11

Bạn quan sát các lỗi này cẩn thận và sửa chữa cho đến khi hoàn tất.

 

 1. Khung thông tin sẽ bám theo con trỏ, bạn. chọn vị trí và kích nút trái chuột để đặt.
 2. Kích nút phải chuột và chọn End mode từ menu xổ để kết thúc lệnh

Đối chiếu chéo với Cross References.

 1. Từ menu Tools, chọn Cross Reíerences , khung thoại Cross Reíerences như sau:

tk mach 12

 

 1. Bạn đánh dấu các thành phần cần thiết trong khung thoại và kích OK.
 2. Nếu trong trang thiết kế của bạn có lỗi, thì tập tin báo cáo sẽ hiện các tên đối chiếu linh kiện lỗi với dấu chấm hỏi đi kèm theo sau. Bạn đóng khung cửa sổ này và trỏ’ về trang thiết kế để sửa lại cho đến khi trang thiết kế của bạn hoàn chỉnh.

tk mach 13

Tạo bản báo cáo chi tiết linh kiện.

Bản báo cáo chi tiết linh kiện chứa trong sơ đồ mạch được tạo ra như sau:

 1. Từ khung cửa sổ Project Manager, chọn Tools / Bill of Materials, khung thoại Bill of Materials như sau

tk mach 14

 1. Tương tự như trên, bạn đặt các linh kiện khác vào trang thiết kế như: điện trở, tụ điện, …

tk mach 15

 

 1. Bạn tiếp tục nguồn và mass cho trang thiết kế mạch nguyên lý của bạn bằng lệnh Power và Ground trong menư Place:

tk mach 16

 

Vẽ dường nối mạch giữa các linh kiện.

Sau khi đặt các linh kiện vào trang thiết kế mạch, bạn tiếp tục vẽ đường nốì giữa các linh kiện lại với nhau để hình thành mạng nốì mạch.

 1. Để vẽ đường nối mạch, từ menu Place, chọn Wire hoặc bạn kích công cụ Place Wire trên thanh đồ hoạ.
 2. Con trỏ lúc này xuất hiện thành hình chữ thập, bạn kích nút trái chuột vào một đầu linh kiện, rê chuột tiếp xúc vào đầu linh kiện thứ hai, kích nút trái chuột để tạo thành mạch nôi. Bạn thực hiện tương tự cho các đường nối mạch khác trong tọàn bộ trang thiết kế mạch. Trong khi vẽ đường mạch, Capture sẽ tự động đặt điếm nốì mạch khi tiếp xúc với một dầu linh kiện
để hình thành điểm mạch rẽ. Nếu đường mạch này cắt ngang đường mạch khác thì điểm nối sẽ không được đặt mà bạn phải tự nối bằng cách kích chọn lệnh Junction trên thanh công cụ.

tk mach 17

 

*     Gán giá trị và kí tự vào linh kiện.

Khi bạn nối xong các đường nối mạch, bước tiếp theo là bạn gán ký tự và giá trị cho linh kiện. Với các nhãn mặc định của Capture, bạn kích vào các nhãn không cần thiết của linh kiện và ấn phím Delete, bạn chỉ chừa lại các giá trị thuộc tính cần thiết.

#     Đế gán nhãn mới cho linh kiện.

Từ menu Place, chọn Text. Khung thoại Place Text như sau

:

tk mach 18

 

 

 1. Bạn nhập nhãn cho linh kiện vào trong khung thoại Place Text, bạn có thể chọn Font cùng các thuộc tính khác như màu sắc, hướng xoay, … và kích OK.
 2. Khung vuông nhở bám theo con trỏ. Bạn chọn vị trí và kích nút trái chuột để đặt khung ký tự.
 3. Kích nút phải chuột và chọn End Mode từ menu xổ đế kết thúc lênh.
 4. Bạn thực hiện tương tự như trên để đặt tên đốì chiếu cho các linh kiện khác.

#     Gán giá tri cho các linh kiện;

 1. Kích đúp vào tên linh kiện đế hiện khung tham số Display Properties:

tk mach 19

Kích xoá tên linh kiện trong khung thoại Value, và nhập giá trị vào. Bạn cũng có thể thay đổi thuộc tính font ký tự, màu sắc, hướng xoay, …

Kích OK, giá trị lúc này sè gán vào tên cũ của linh kiện. Bạn có thể định vị các giá trị này cho phù hợp bằng cách kích và kéo.

Lặp lại các bước trên để gán các giá trị khác vào những linh kiện khác trong trang thiết kế mạch của bạn

tk mach 20

 

#      Tạo khôi tiêu đề cho trang thiêt kê.

Khi bạn thiết kế xong mạch điện, gán ký tự và giá trị cho các linh kiện, bạn tiếp tục tạo khối tiêu đề cho trang thiết kế. Ngoài khối tiêu đề mặc định, bạn có thể chọn tiêu đề khôi theo ý muốn bằng cách:

Từ menu Place, chọn Title Block, khung thoại Place Title Block như sau

tk mach 21

 

 1. Chọn tiêu đề khôi theo ý muốn từ thư viện CAPSYM, kích OK.
 2. Tiêu đề khối sẽ bám theo con trỏ, bạn chọn vị trí thích hợp và kích nút trái chuột để đặt tiêu đề khối.
 3. Kích nút phải chuột và chọn End mode từ menu xổ để kết thúc lệnh.

Gán nội dung cho tiêu đề khôi.

 1. Kích đúp vào tên thuộc tính bất kỳ trong khung tiêu đề khôi muôn thay đổi nội dung để hiện khung thuộc tính Display Properties.
 2. Trong trường Value, bạn nhập chuỗi ký tự cần thay thế từ bàn phím.
 3. Kích OK.
 4. Bạn muốn gán các ký tự khác, thì từ menư Place, chọn Text hay kích công cụ Place Text để hiện công cụ Place Text.
 5. Nhập ký tự vào khung thoại và kích OK.
 6. Khung thông tin sẽ bám theo con trỏ, bạn chọn vị trí và kích nút trái chuột để đặt.
 7. Kích nút phải chuột và chọn End mode từ menu xổ để kết thúc lệnh.
 8. Lặp lại các bước trên đối với các trường thông tin khác trong tiêu đề khối.

tk mach 22

 

#     Kiểm tra mạch điện với đặc tính DRC.

 1. Từ khung cửa sổ Project, chọn Tools / Design Rules Check.
 2. Bạn đánh dấu chọn các thành phần cần thiết trong khung cửa số này. Nếu có lỗi thì màn hình sẽ hiện thông tin chi tiết từng lỗi trong khung cửa sổ Session Log.

tk mach 24

 

 1. Bạn quan sát các lỗi này cẩn thận và sửa chữa cho đến khi hoàn tết.
#     Đối chiếu chéo với Cross References.

 1. Từ menu Tools, chọn Cross References, khung thoại Cross References như sau:
 2. Bạn đánh dấu các thành phần cần thiết trong khung thoại và kích OK.
 3. Nếu trong trang thiết kế của bạn có lỗi, thì tập tin báo cáo sẽ hiện các tên đốì chiếu linh kiện lỗi với dấu chấm hỏi di kèm theo sau. Bạn đóng khung cửa sổ này và trở về trang thiết kế để sửa lại cho đến khi trang thiết kế của ban hoàn chỉnh.

tk mach 25

#     Tạo bản báo cáo chi tiết linh kiện.

Bản báo cáo chi tiết linh kiện chứa trong sơ đồ mạch được tạo ra như sau:

tk mach 26

 

 1. Từ khung cửa sổ Project Manager, chọn Tools / Bill of Materials, khung thoại Bill of Materials như sau:

tk mach 27

 

 1. Đánh dấu chọn những thành phần cần thiết trong khung thoại Bill of Materials, kích OK.
 2. Tập tin báo cáo sẽ hiện chi tiết các linh kiện trong trang thiết kế mạch của bạn.

 

tk mach 28

 1. Nếu trong trang thiết kế của bạn có lỗi, thì tập tin báo cáo sẽ hiện các tên đốì chiếu linh kiện lỗi với dấu chấm hỏi đi kèm theo sau. Bạn đóng khung cửa sổ này và trở về trang thiết kế để sửa lại cho đến khi trang thiết kế của bạn hoàn chỉnh.

#     Tạo tập tin Netlist.

Việc tạo tập tin Netlist rất phức tạp vẵ bạn thực hiện như sau:

 1. Trong khung cửa sổ Project Manager, chọn lệnh Tools / Create Netlist. Khung thoại create Netlist xuất hiện:

tk mach 29

 

 1. Bạn kích chọn một trong các thước lệnh của của khung thoại này đế tạo tập tin Netlist, kích chọn các thành phần cần thiết và kích OK.
 2. Nếu mạch điện của bạn bị lỗi thì màn hình sẽ hiện chi tiết các lỗi trong mạch điện.
 3. tk mach 30 tk mach 31

Lúc này bạn phải quay trở về trang thiết kế mạch và sửa lỗi cho đến khi nào

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here