Home Cơ điện tử Mô phỏng chương trình gia công

Mô phỏng chương trình gia công

126
0

Ở một vài hệ điểu khiển, chương trình có thể được mô phỏng để phát hiện được lỗi lập trình. Việc chọn lựa màn hình đồ họa khác nhau cho phép dẫn đến thí dụ mô phỏng gia công bằng đồ họa động, trình bày dưới dạng phối cảnh hoặc hình chiếu trong nhiểu mặt cắt (Hình 1).

kn1

Qua việc phóng lớn (Zoom) phần cắt nhỏ, độ lệch của biên dạng có thể được nhận biết rõ ràng hơn. Tuy nhiên, chạy thử hoàn hảo chưa đủ bảo đảm cho một chương trình có đẩy đủ chức năng, vì những yếu tố tinh tế không thể nhận thấy được, thí dụ như việc hiệu chỉnh bán kính cắt không được kích hoạt.

Những phương pháp lập trình

Chương trình CNC được tạo ra một cách thủ công hoặc với hỗ trợ của máy tính.Trong lập trình với sự hỗ trợ của máy tính thì biên dạng được xây dựng từng bước từ mỗi phần tử của biên dạng (đường thẳng, vòng tròn…) (Hình 2).

kn2

Việc tính toán cẩn thiết được đảm nhận bởi một bộ xử lý hình học. Chương trình được tạo ra như thế có định dạng riêng biệt của hệ điểu khiển.

Trong lập trình tại phân xưởng gia công, chương trình CNC được tạo ra và nhập vào trực tiếp tại máy. Việc này có thể thực hiện song song ở hầu hết các hệ điểu khiển, nghĩa là trong khi một chương trình khác tại máy đang hoạt động, ở lập trình AV (Arbeitsvorbe- reitung = Chuẩn bị kế hoạch cho gia công) thì chương trình CNC được tạo ra tại trạm lập trình.

Người ta hiểu chữ WOP (Werkstatt-Orientiertes- Programmieren=Lập trình định hướng theo phân xưởng), là một hệ thống lập trình thống nhất, nơi mà không chỉ tại máy mà còn ở trong việc chuẩn bị cho kế hoạch gia công, chương trình với trợ giúp của đổ họa có thể tạo lập và sửa đổi phù hợp với xưởng gia công. Việc lập trình không phải thực hiện với mã NC và câu lệnh mà với những biểu tượng bằng hình dễ hiểu và trình đơn nhập liệu theo yêu cẩu của người sử dụng (Hình 3).

kn3

Kích thước cẩn thiết cho chi tiết và mâm cặp được yêu cẩu trong điều khiển tương tác qua cửa sổ nhập liệu.

Với WOP (Hệ thống lập trình định hướng theo xưởng) người ta có thể lập trình nhanh và đơn giản tại máy. Qua đó có thể sử dụng kiến thức từ kinh nghiệm của công nhân có tay nghề bậc cao. Trong lập trình AV thì chương trình được tạo ra tại trạm lập trình không lệ thuộc vào máy và hệ điếu khiển. Người sử dụng mấy diễn tả phôi và chi tiết hoàn chỉnh mà không lệ thuộc vào máy gia công. Bộ xử lý hình học có thể đảm nhận việc tính toán những điểm biên dạng chưa biết. Qua một kết nối CAD, nhửng số liệu hình học của bản vẽ cũng có thể được tiếp nhận và chuyển đổi sang chương trình CNC. Việc định nghĩa những công đoạn gia công ở những phần tử của biên dạng đã được chọn lựa, thí dụ tiện chích rãnh cho ren hoặc tạo ra lượng dư mài, được thực hiện qua cửa sổ nhập liệu (Hình 1)

.   kn4

Sau mô tả hình học thì những trình tự gia công được tự động tạo ra từ trình đơn (menu), ở mỗi bước gia công, dụng cụ thích hợp được để nghị, đề nghị đó có thể được chấp nhận hay thay đổi.

Sau việc lựa chọn máy, tùy theo máy người ta xác định các số liệu cắt gọt cho gia công, trình tự gia công và phân bố dao cắt cho giá đỡ dụng cụ (Hình2)

kn5

Số liệu cắt được cung cấp cho mỗi trường hợp gia công, chúng có thể được chấp nhận hoặc thay đổi. Qua lẩn vận hành của bộ xử lý sau (phần mềm để “dịch chương trình”), chương trình CNC riêng biệt cho hệ điểu khiển được tạo ra. Việc này cỏ thể được hiển thị để kiểm soát trên màn hình và mô phỏng tiến trình gia công (Hình 3).

kn6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here