Home Cơ điện tử Tạo chương trình CNC

Tạo chương trình CNC

178
0

Hệ điều khiển cần một chương trình để có thể gia công chi tiết trên máy NC. Một chương trình CNC cho chi tiết máy nhưthế chứa đựng tất cả thông tin cẩn thiết về lệnh chuyển mạch và đường đi cũng như các lệnh phụ trợ cho việc gia công.

Cấu tạo của chương trình (Bảng 1)

Bảng 1: Thí dụ cho cấu tạo của một chương trình
Chương trình cho chi tiết Giải thích  
% 1000 số chương trình 1 Đoan mở
(Chốt ren) Tên chương trình J đầu của chương
N5G90 Lênh thứ 1 trình
N10G00 G53X280 Z380T0 Lênh thứ 2  
N15G59 X0Z180 N25 G96 S180T0606 M04 N30 GOO X62 Z0.1 N35G01 X-1.6 F0.2 N40 G0012 Lệnh thứ 3  
N285 M30 Lệnh cuối (Chấm dứt chương trình)  

 

Một chương trình CNC để gia công chi tiết máy gồm những số chương trình và câu lệnh mô tả toàn bộ diễn tiến công việc của máy từng bước một. Từng câu lệnh được xử lý theo trình tự nối tiếp từ trên xuống dưới. Câu lệnh được đánh số theo thứ tự nối tiếp N1, N2, N3… hay nhảy quãng thí dụ như N5, N10, N15… (N=number, số, ND). Hệ điều khiển đọc trước nhiều câu lệnh để có thể thực hiện các phép tính toán. Câu lệnh được đánh số nhảy quãng cho phép các lệnh khác được chèn vào mà không cần thay đổi số của câu lệnh. Câu tạo câu lệnh (Hình 1)

16.1

Một câu lệnh gồm một hay nhiều từ được tạo thành từ một địa chỉ với chữ cái và một con sổ.Cách sắp xếp của các chữtrong câu lệnh được gọi là dạng câu lệnh. Một lệnh bắt đẩu với một số, theo sau là các điều kiện vể hành trình (di chuyển) hay các lệnh điểu khiển chương trình khác.

Việc điểu khiển các máy NC cắn các loại lệnh

sau:

Điều kiện dịch chuyển (G) (điều kiện về hành triình của dụng cụ cắt), xác định loại chuyển động, thí dụ như di chuyển nhanh, nội suy đường thẳng hay nội suy vòng tròn, lựa chọn mặt phẳng gia công, cách định kích thước, hiệu chỉnh.

Lệnh hình học (X, Y, z. A, B, c…) để điểu khiển chuyển động của bàn trượt

Lệnh công nghệ (F, s, T) để xác định bước tiến (F=feed, đẩy), vòng quay trục chính (S = speed, vận tốc) và dụng cụ (T = tool, dụng cụ).

Lệnh chuyển mạch (M) cho các chức năng của máy như thay dụng cụ, dẫn chất làm nguội và chấm dứt chương trình.

Lệnh gọi các chu trình hay chương trình con cho các đoạn chương trình thường xuyên lặp lại.

Ý nghĩa của điếu kiện dịch chuyển cho dụng cụ cắt (Chức năng G) với 2 con số được chuẩn hóa ( Bảng 2)

Một vài trị sổ được dành riêng cho nhà sản xuất hệ điều khiển. Ý nghĩa của một phẩn các lệnh chuyển mạch cũng được quy định trong Bảng 3.

Bảng 2: Chức năng G (lựa chọn)
Mã số Ý nghĩa
G00 Đinh vi với vân tốc nhanh
G01 Nội suy đường thẳng
G02 Nội suy vòng tròn thuận chiểu kim đồng hồ
G03 Nội suy vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ
G40 Hủy bỏ hiệu chỉnh quỹ đạo (đường bao) cùa dụng cụ
G41 Hiệu chỉnh đường đi của dụng cụ, dụng cụ bên trái
G42 Hiệu chỉnh đường đi của dụng cụ, dụng cụ bên phải
G53 Xóa dịch chuyển điểm gốc
G59 Dịch chuyển điểm gốc có thể lập trình được
G90 Cho kích thước tuyệt đối
G96 Vận tốc cắt không đổi
G98 Tạm thời để tự do sử dụng

 

Bảng 3: Chức năng M (lựa chọn)
Mã số Ý nghĩa
M03

M04

M05

M08

M09

M30

KHỞI ĐỘNG trục, quay phải KHỞI ĐỘNG trục, quay trái TẮT trục

MỞ chất làm nguội TẮT chất làm nguội

Chẫm dứt chương trình với việc thiết lập lại các thông số

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here