Home Cơ điện tử Thông tin về hành trình di chuyển CNC

Thông tin về hành trình di chuyển CNC

175
0

Chức năng G (G = geometric function, chức năng hình học) xác định cách dụng cụ cần đạt tọa độ điểm đến kế tiếp như thế nào. Một vài chức năng G đã sẵn sàng hoạt động sau khi bật máy và không cẩn phải lập trình, thí dụ như G17, G40 và G90. Trạng thái lúc khởi động này tùy thuộc vào máy và hệ điều khiển. Các chức năng G được lưu trữ đang có hiệu lực tác dụng cho đến khi được một chức năng khác với tác dụng ngược lại chép đè lên hay xóa đi (Bảng 1).

Bảng 1: Các chức năng G được lưu trữ đang có hiệu lực tác dụng
Trích dẫn từ chương trình gia công chi tiết Giải thích
N8 G00 X-20Y-10

N9 Z-5

N10G41

N11 G01 X0Y0

N12 X10Y20

N13 Y 24.5

N14 G02 X34.5 Y30 R10

N15G40

Định vị trong chạy nhanh G00 đang có hiệu lực tác dụng Kích hoạt hiệu chỉnh đường đi Nội suy đường thẳng G01 đang có hiệu lực tác dụng G01 đang có hiệu lực tác dụng Nội suy vòng tròn theo chiều kim đồng hồ Hủy hiệu chỉnh đường đi đang có hiệu lực tác dụng G41

 

Điểm đích phải chạỵ đến được thể hiện bằng chữ cái địa chỉ của trục tương ứng và trị số tọa độ, thí dụ như X100 Y20. ở hấu hết các hệ điều khiển, các trị số tọa độ đã lưu lại thì vẫn còn hiệu lực. Vì vậy không cẩn phải nhập mới lại trị số không thay đổi. Trong việc nội suy vòng tròn thì ngược lại, việc thông báo tất cả các tọa độ điểm đến là cẩn thiết, ngay cả khi không có gì thay đổi.

Với điểu kiện dịch chuyển G94 vận tốc dẫn tiến của bàn trượt tương ứng với trị số được lập trình dưới chức năng F. G95 có nghĩa là trị số được lập trình dưới chức năng F được sử dụng để thực hiện chuyển động dẫn tiến với đơn vị mm/vòng. Lập trình với lệnh G96, hệ điều khiển sẽ điều chỉnh số vòng quay của trục chính sao cho trị sổ lập trình bằng lệnh s tương ứng với vận tốc cắt V. Với G97 thì vòng quay của trục chính không đổi. Nó tương ứng với trị số được lập trình với chức năng s.

Thí dụ:

G94 F200 Vận tốc trên quỹ đạo dịch chuyển 200 mm/phút G95 F0.2 Vận tốc dẫn tiến 0.2 mm (mỗi vòng)

G96 SI 80 Vận tốc cắt 180 m/phút G97 S950 Vòng quay 950/phút

Lập trình với kích thước tuyệt đối và kích thước gia số. Trong lập trình với kích thước tuyệt đối (G90), tất cả các kích thước đểu dựa vào điểm gốc của chi tiết (Hình 1).

16.2

Việc thay đổi của một vị trí được thêm vào không ảnh hưởng đến các kích thước hành trình khác. Tùy theo nhu cầu có thể chuyển sang cách định kích thước gia số (G91) (Hình 2).

16.3

Nơi đây các kích thước được cho dựa vào vị trí trước đó của dụng cụ. Bàn trượt chạy với đoạn đuờng được lập trình theo hướng dương hay âm (gia số = lượng tăng). Việc lập trình với kích thước theo gia số không lệ thuộc vào điểm gốc phôi.

Trong lập trình với kích thước tuyệt đối (G90), tất cả các kích thước đều dựa vào điểm gốc của chi tiết.

Trong lập trình với kích thước gia số (G91), lượng tăng cho điểm tới phải được cho đúng dấu (Kích thước chuỗi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here