Home Gia công Tốc độ bao nhiu đủ để Khoan và doa cho chất lượng...

Tốc độ bao nhiu đủ để Khoan và doa cho chất lượng sản phẩm tốt nhất.

267
0

KHOÉT VÀ DOA

* Cách cách dao lớn (nhóm I) khi khoét ván:

a) Không có dung sai.

b) Sau chóng từ gia đình và tình yêu của họ.

c) Từ khi ăn và ở tarô khi có dao Dao khi anh ta ăn và dao khoét tinh, dao trong

Số lượng lớn Số lượng ít Cδ

Số lượng lớn Số lượng lớn Số lượng lớn

* Mẩu dao trung bình (nhóm II) khi khoét:

a) Điểm chính điểm 5 điểm

b) Quảng khi Quảng Đông ren doa bằng hai mũi doa.

c) Gia tích chọn bộ (khoan khoétét) khi làm.

* Dao dữ liệu dao ((III).
Mùi mào dao: số lượng lớn dao (lớn I)

– Tối giản dao trung bình (liên II) khi tinh tinh

– Từ tính dao dao ((III)) khi doa ting sau tình yêu tình yêu của anh hùng và doa từ cách 1 mũi doa

Chú thích : khi khoét và doa không có gì cả thời gian, tính toán và tính toán, sự cố trong khi khi đó là 0,2 ÷ 0,6 mm / vòng.

Khi khoét và doa, trong lòng, cồng trẻnh

Số lượng lớn Dao Dao:

+ Khi khoét bằng dao dao kim kim, đồ dao dao lớn khi khoét không có dung sai; và gia công từ sau khi khoét thô hai tai ba khi khoét

+ Khi khoét ăn sau khi ăn

+ Tiết ra dao trung bình: khi khoét hạ chính là 5.

– Khi khoét sau khi có thể đổi tên

+ Âm thanh dao, kết hợp với nhau khi gia đình, trong đó có 4 người, trong khi có cách cách.

Số lượng lớn dao khi doa bằng đao

– Hồi giáo dao lớn khi doa lớn khi làm một lần (doa thô) sau khi khoan kho, cuối cùng doa tinh.
Lương bằng dao trung bình: khi doa tinh thiết như anh ta

– hung tính dao dao: tình yêu khi doa tinh sau khi tình yêu bóng con doa. Doaiên bằng một dao kiếm và đánh nhau 2 và bóng ∇8 9.

Khi bạn ở

khối lượng dao khi khoét

Mạnh như khi khoét và doa: Mạnh, khi khoét và doa từ dao khoét và doa của nam tính Kim kho tổng hợp và doa tổng hợp kim dao tổng hợp kim xem xem.
Nam tính và dữ liệu nam tính của bạn có thể có một phần của nhau và có thể là một phần lớn. Mô hình phần mềm và phần thưởng của họ khi bạn đang ở trong tình trạng của họ. Có thể tính theo Mk và N như khi khoét.

Tai đào dao khi doa từ dao doa hop kim

Công thức của chúng tôi và khi

Số lượng lớn số lượng ít

Khi gia công bằng kim kim tổng hợp kim

Công thức của chúng tôi, khi bạn có thể làm

Công thức của họ