Home CNC Bù chiều dài dao và nhiều dao

Bù chiều dài dao và nhiều dao

420
0

Hầu hết các chương trình CNC đều có nhiều dao. Ví dự kế tiếp (độc lập với các bản vẽ nêu trên) minh họa phương pháp phổ biến về nhập bù chiều dài dao cho ba dụng cụ cắt.

Ba lỗ Gần được khoan điểm, khoan và tarô ren. Vào thời điểm này, bản vẽ và chế độ gia công là không quan trọng, chỉ tập trung vào ứng dụng chiều dài dao G43. Điều quan trọng là câu trúc chương trình – bạn hãy chú ý, không có sự thay đổi trong cấu trúc chương trình của dao bất kỳ, chỉ có giá trị lập trình thay đổi.

01804

N1G20

N2 G17 G40 680 T01

N3 M06

N4 G90 G00 G54 X1.0 Y1.5 S1800 M03 T02

N5 G43 Z0.5 H01 M08                                                          (TOOL LG OFFSET FOR T01)

N6 G99 G82 R0.1 Z-0 .145 P200 F5.0

N7 X2.0 Y2.5

N8X3.0Y1.5

N9 G80 Z0.5 M09

N10 G2 8 Z0.5 M05

N11 M01

N12 T02 N13 M06

N14 G90 G00 G54 X3.0 Y1.5 S1600 M03 T03

N15 G43 Z0.5 H02 M08                                                        (TOOL LG OFFSET FOR T02 )

N16 G99 G81 R0.1 Z-0.89 F7.0

N17 X2.0 Y2.5

N18 X1.0 Y1.5

N19 G80 Z0.5 M09

N20 G28 Z0.5 M05

N21 M01

N22 T03 N23 M06

N24 G90 G00 G54 Xl.0 Y1.5 S740 M03 T01

N25 G43 Z1.0 H03 M08                                                        (TOOL LG OFFSET FOR T03)

N26 G99 G84 R0.5 Z-1.0 F37.0

N27 X2.0 Y2.5

N28X3.0Y1.5

N29 G80 Zl.0 M09

N30 G28 Zl.0 M05

N31 M30

%

Đây là ví dụ thực tiễn về sử dụng bù chiều dài dao G43 trong chương trình CNC. Tóm lại, bù chiều dài dao G43 đòi hỏi vị trí đích trên trục Z và địa chỉ H cho từng dao. Giá trị bù thực tế được xác lập ở bộ điều khiển trong khi gá lắp. Hai hoặc nhiều giá trị bù chiều dài có thể được dùng cho một dao, nếu cần thiết, đây là vấn đề mới, sẽ được trình bày ở phần sau trong chương này

Ngoài ra, bạn hãy lưu ý không có chế độ xóa bù chiều dài dao. Điều này sẽ được giải thích ở cuối chương.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here