Home CNC LẶP LẠI CHU KỲ CỐ ĐỊNH

LẶP LẠI CHU KỲ CỐ ĐỊNH

213
0

Khi chu kỳ cố định được chọn để lập trình cho nhiều lỗ, chu kỳ này chi xử lý mỗi lần một lỗ trên chi tiết gia công. Đâv là điều kiện bình thường, dựa trên giá thiết hầu hết các lồ nhỏ đòi hỏi một dụng cụ cắt trong một chu kỳ. Trong chương trình CNC, không có lệnh đặc biệt hiển nhiên nêu rõ số lần xử lý chu kỳ cố định. Điều này là đúng, lệnh đó là không rõ ràng, nhưng vẫn có. Giá thiết là chu kỹ cố định phải thực thi một lần, nghĩa là hoàn toàn không lặp lại.

Thông thường, hệ thống điều khiển sẽ thực thi chu kỳ cố định chỉ một lần ở vị trí đã cho, không cần lập trình số lần thực thi, do mặc định hệ thống chỉ một lần. Để lặp lại chu kỳ vài lần, bạn hãy lập trình lệnh đặc biệt “báo cho” hệ thống CNC số lần bạn muôn thực thi chu kỳ đó.

Địa chỉ L hoặc K

Lệnh chuyên biệt số lần lặp lại (đôi khi được gọi là vòng lặp) được lập trình với địa chí L hoặc K trên một số bộ điều khiển. Địa chỉ L hoặc K để lặp lại chu kỳ cố định được giá thiết có giá trị là một, tương đương với L1 hoặc K1. Địa chỉ L1 hoặc K1 không cần chuyên biệt trong chương trình.

Ví dụ, gọi chu kỳ cố định trong chuỗi thứ tự khoan dưới đây:

N33 690 G99 . . .

N34 G81 X17.0 Y20.0 R0.15 Z-2.4 F12.0

N35 X22.0

N36 X27.0

N37 X32.0

N38 G80 …

tương đương với N33 G90 G99 . . .

N34 G81 X17.0 Y20.0 R0.15 Z-2.4 F12.0 L1 (K1)

N35 X22.0 L1 (K1)

N36 X27.0 L1 (K1)

N37 X32.0 L1 (K1)

N38 G80 . . .

Cả hai ví dụ đều cung cấp cho hệ điều khiển các lệnh để khoan 4 lỗ theo hàng thẳng – một ở vị trí X17.0 Y 20.0, các lỗ khác lần lượt ở các vị trí X22.0 Y20.0, X27.0 Y20.0 và X32.0 Y20.Ỏ tất cả đều sâu 2.4 inch.

Nếu tăng giá trị L hoặc K trong ví dụ thứ hai (hoặc đưa thêm vào ví dụ thứ nhất), ví dụ từ L1 lên L5 (hoặc K1 lên K5). Chu kỳ cố định sẽ lặp lại 5 lần tại từng vị trí lỗ. Trong thực tế không cần loại gia công này. Bằng cách thay đổi định dạng này, sự lặp lại chu kỳ có thể được sử dụng để chương trình mạnh hơn và hiệu quả hơn:

N33 G90 G99 . . .

N34 G81 X17.0’Y2 0.0 R0.1 Z-2.4 F12 . 0 N35 G91 X5 . 0 L3 (K3)

N36 G90 G80 G00 . . .

Với thay đổi đó, ưu thế của tính nấng “ẩn” trong ví dụ thứ nhất được tăng cường – sô gia bàng nhau giữa các lỗ chính xác là 5.0 inch. Bằng cách dùng chế độ SỔT gia, trên cơ sở tạm thời trong block N35 và dùng nãng lực lặp lại của K hoặc L, chương trình CNC có thể được rút ngắn một cách rõ rệt. Phương pháp lập trình này là rất hiệu quả khi cần gia công sơ đồ nhiều lỗ trong một chương trình. Sự tăng cường tiếp theo là kết hợp L hoặc K với macro hoặc chương trình con.

L0 hoặc K0 trong chu kỳ

Trong phần trước đã đề cập, mặc định đối với sự lặp lại chu kỳ là L1 hoặc K1, không cần chuyên biệt trong chương trình. Giá trị L hoặc K bất kỳ khác L1 hoặc K1 phải được chuyên biệt trong khoảng cho phép của địa chỉ L hoặc K. Khoảng này là L0 – L9999 hoặc K0 – K9999. Giá trị L/K thấp nhất là L0 hoặc L0, không phải là Ll hoặc Kl. Tại sao chúng ta muốn lập trình chu kỳ cố định, sau đó yêu cầu “không thực hiện chu kỳ đó”? Địa chỉ L0 hoặc K0 có nghĩa là “không thực thi chu kỳ”. Lợi ích của L0/K0 được nêu rõ trong các ví dụ ở phần chương trình con (Chương 38).

Bằng cách lập trình L0 hoặc K0 trong chu kỳ cố định, ý nghĩa thực không phải là “không thực thi chu kỳ đó” mà là “không thực thi chu kỳ này, nhưrtg nhớ các tham số chu kỳ để sử dụng trong tương lai”.

Đối với hầu hết các nguyên công, chu kỳ cố định tương đốì đơn giản, nhưng có một số tính năng phức tạp có thể được áp dụng một cách hiệu quả ngay cả khi gia công một lỗ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here