Điện-Điện Tử

LỆNH CONFIGURE TRONG ORCAD, HƯỚNG DẪN GHI CẤU HÌNH CHO CÁC HÀM TRONG ORCAD

Ghi cấu hình cho các hàm lệnh. Chương trình Capture có thể chứa trên 50 hàm lệnh ghi cấu hình trong bộ nhớ. Bạn có thể ghi, lưu, thêm, bớt và điều hoạt các lệnh này.

Trong một hàm lệnh, bạn có thể ghi một số các chức năng xử lý, chương trình Capture sẽ gán một tên và xem chúng như hàm lệnh tạm. Hàm lệnh tạm này chỉ có tác dụng trong trang sơ đồ mạch hiện hành. Từng lệnh menu dùng trong thiết kế mạch nguyên lý đều có thể ghi hàm lệnh cho chúng. Tuy nhiên các hàm lệnh này bị giới hạn theo sơ đồ thiết kê mạch nguyên lý hiện hành. Chính vì vậy mà các lệnh sau đây không được áp dụng:

 • Ascend Hierarchy
 • Descend Hierarchy
 • Edit Part
 • Undo
 • Redo
Khi chọn lệnh Configure Macro từ menu Macro, khung thoại Configure Macro như sau:

lenh undo

 

 • Khung thoại Macro Name: Tên hàm lệnh
 • Configured Macro: Hiện danh sách các hàm lệnh được cấu hình.
 • Keyboard Assignment:
 • Gán tổ hợp phím tắt để điều hoạt lệnh thay cho việc kích lệnh.
 • Menu Assignment:

Chỉ định menu để ghép tên hàm lệnh và điều hoạt giống như lệnh Menu.

 • Description:

Mô tả lệnh vừa tạo.

 • Close

Đóng khung thoại Configure Macro.

 • Record

Hiện khung thoại ghi hàm lệnh để ghi lại những chức năng đang thực hiện.

 • Play

Điều hoạt lệnh đã ghi.

 • Add

Thêm hàm lệnh. Hàm lệnh này phải thuộc dạng mã ASCII và dùng những cú lệnh hợp lệ trong Visual Basic.

 • Remove

Loại bỏ các hàm lệnh đã chọn từ danh sách.

 • Save:

Lưu hàm lệnh cũ vào đĩa cứng.

 • Save As:

Hiện khung thoại Macro Name để bạn đạt tên cho hàm lệnh mới tạo, gán phím lệnh nhanh, chỉ định menu, ghi chú thích.

Post Comment