Home Điện-Điện Tử PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA LỖI TRONG BẢN THIẾT KẾ ORCAD

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA LỖI TRONG BẢN THIẾT KẾ ORCAD

26
0
  1. Chọn trang sơ đồ mạch bạn thực hiện việc kiểm tra.
  2. Từ Menu Tools, chọn Design Rules Check, khung thoại Design Rules Check như sau:
  3. Đánh dấu chọn các thành phần cần thiết trong khung thoại Design Rules Check.

ktra loi

 

  1. Kích thước lệnh ERC matrix chuyến qua khung thoại kế tiếp và đánh dấu chọn những thành phần cần thiết trong khung thoại.
  2. Kích OK đề kết thúc việc kiểm tra.

*    Sau đây là nội dung của tập báo cáo:

Checking Pins and Pin Connections

Checking Schematic: PULLADD

Checking Electrical Rules Checking for Unconnected NetsChecking Off-Page Connections Checking Pin to Port Connections Checking for Invalid References Checking for Duplicate References Checking for Compatibility with SDT

ERROR: [DRC0022] The schematic contains mưltiple pages and hierarchy halfadd_A

FƯLLADD, FƯLLADD (3.00, 2.30)

ERROR: [DRC0022] The schematic contains multiple pages and hierarchy halfadd_B

FULLADD, FƯLLADD (3.00, 3.30)

ERROR:    [DRC0021] More than 1 titleblock exists on this

page TitleBlock2

FULLADD, FULLADD (2.20, 5.90)

Reporting Off-Grid Objects Reporting Ports SUM X

Y

CARRY_OUT CAERY.IN Reporting Off-Page Connections Reporting Globals

vcc

GND

Reportỉng Net Names N00011SUM

X

Y

CARRY_IN

N00013

N00023

CARRY_OUT

GND

vcc

Checking Schematic: halfadd_A HALFADD

Checking Electrical Rules Checking for Unconnected Nets Checking Off-Page Connections Checking Pin to Port Connections Checking for Invalid Reíerences Checking for Duplicate References Checking for Compatibility with SDT Reporting Off-Grid Objects Reporting Ports SUM X

Y

CARRY

Reporting Off-Page Connections Reporting Globals

vcc

GND

Reporting Net Names X_BAR X

N00032

N00034

CARRY

SUM

vcc

GND

N5056796111

Y

Checking Schematic: halfadd_B HALFADD

Checking Electrical Rules Checking for ưnconnected Nets Checking Off~Page Connections Checking Pin to Port Connections Checking for Invalid References Checking for Duplicate References Checking for Compatibility with SDT Reporting Off-Grid Objects Reporting Ports SUM XY

CARRY

Reporting Off-Page Connections Reporting Globals

vcc

GND

Reporting Net Names X.BAR X

N00032

N00034

CARRY

SUM

vcc

GND

N5056796111

Y

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here