Home Phần mềm Inventor Lệnh Mirror sao chép trong lắp ráp inventor

Lệnh Mirror sao chép trong lắp ráp inventor

162
0

Lệnh mirror dùng để đối xúng một đối tượng qua một mặt phẳng. Có thể dùng lệnh này để sao chép trong modul lắp ráp trên phần mềm inventor 

 

mirror

mirror1 Chọn những chi tiết cần sao chép.

mirror2 Chọn mặt phẳng đối xứng

mirror3  Chi tiết được sao chép trở thành một chi tiết mới và độc lập với chi tiết gốc.

mirror4 Dùng lại chi tiết gốc,chi tiết được sao chép và chi tiết gốc thực chất là chi tiết gốc được sử dụng lại

mirror5 Loại bỏ một số chi tiết đã được chọn.

Kích chọn Next để chuyển sang bảng thoại File Name

Naming Scheme:

Prefix : Đặt tiền tố cho chi tiết tạo mới từ tên của chi tiết gốc.

Suffix : Đặt hậu tố cho chi tiết tạo mới từ tên của chi tiết gốc

Component Destination: Chọn môi trường kích hoạt chi tiết được sao chép.

Insert in ssembly : Chèn vào cụm lắp ráp hiện hành.

Open in New Window : Mở một môi trường mới.

Chọn OK để chấp nhận lệnh.

mirror6

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật