Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 10: Hướng dẫn cách dựng hình

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 10: Hướng dẫn cách dựng hình

115
0

39855

Cách dựng hình

1. Dựng đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc, dựng và chia góc
a. Dựng đường thẳng song song
b. Dựng đường thẳng vuông góc.
– Dựng đường thẳng vuông góc với đường thẳng d đi qua I thuộc d:
+ Dựng đường tròn tâm I cắt d tại A và B
+ Dựng các cung tròn tâm A và B bán kính R = AB cắt nhau tại K
+ Đường thẳng qua K và I sẽ vuông góc với d.

Capture23

– Dựng đường thẳng vuông góc với đường thẳng d đi qua I không thuộc d
2. Chia đều đoạn thẳng, chia đều đường tròn

a. Chia đều đoạn thẳng. ( Phương pháp tỷ lệ)

LT: Chia đều đoạn thẳng AB thành nhiều đoạn bằng nhau( n đoạn bằng nhau), cách vẽ như sau:
– Qua điểm A (hoặc B) kẻ dường thẳng Ax bất kỳ ( nên lấy góc xAB là một góc nhọn)
– Kể từ A đăt lên Ax, n đoạn bằng nhau bằng các điểm chia 1’, 2’ , 3’ , 4’…
– Nối n’ B và qua điểm 1’, 2’ , 3’ , 4’… kẻ các đường thẳng song song với n’B . Giao điểm của các đường thẳng đó với AB cho ta các điểm chia tương ứng 1, 2, 3, 4…B, đó là những điểm chia cần tìm

Capture24

VD: Chia 1 đoạn thẳng ra làm 5 phần bằng nhau. b. Chia đều đường tròn.
b. Chia 3.

Capture25

+ Dựng đường tròn tâm O, đường kính AB, bán kính R
+ Dựng đường tròn tâm B bán kính R cắt đường tròn tâm O tại 1, 2
+ Ba điểm A, 1, 2 chia đều đường tròn tâm O thành 3 phần bằng nhau.
c. Chia 4.

+ Dựng đường tròn tâm O,
+ Dựng đường kính AB, bán kính R
+ Dựng đường vuông góc với AB qua O cắt đường tròn tâm O tại 1, 2
+ Bốn điểm 1, B, 2,A chia đều đường tròn tâm O thành 4 phần bằng nhau.
d. Chia 5:

Ta chia đường tròn ra 5 phần bằng nhau bằng cách d−ụng độ dài của cạnh hình 5 cạnh đều nội tiếp trong đường tròn đó. Theo công thức: a5= r/2.
+ Dựng đường tròn tâm O, đường kính AB, bán kính R
+ Qua tâm O dựng 2 đường kính AB, CD vuông góc với nhau
+ Lấy trung điểm M của đoạn OA
+ Lấy M làm tâm kẻ cung tròn bán kính MC, cung này cắt OB ở N , ta có CN là độ dài cạnh a5= r/2 của hình 5 cạnh đều nội tiếp trong đường tròn đó.
3. Vẽ nối tiếp Thời gian: 1h

3.1. Vẽ nối tiếp

– Các đường nét trên bản vẽ được nối tiếp nhau một cách trơn chu theo những qui luật hình học nhất định. Hai đường cong ( hoặc một đường cong và một đường thẳng ) được nối tiếp với nhau tại một điểm và tại đó chúng phải tiếp xúc nhau. Vậy khi vẽ nối tiếp các đường với nhau phải tuân theo qui luật tiếp xúc.

3.2. Vẽ cung tròn tiếp xúc với 1 đường thẳng

– Khi vẽ nối tiếp giữa đường thẳng với đường tròn phải tuân theo qui luật tiếp xúc của đường thẳng với đường tròn. ví dụ xem hình 2.8 và hình 2.9
– Một đường tròn tiếp xúc với đường thẳng đã cho thì tâm của đường tròn đó cách đoạn thẳng một đoạn bằng bán kính đường tròn đó, tiếp điểm là chân của đường thẳng vuông góc kẻ từ tâm đường tròn đến đường thẳng. Được chia làm hai trường hợp là tiếp xúc trong và tiếp xúc ngoài:

Capture26Capture27

3.3.  Vẽ cung tròn nối tiếp hai đường thẳng a. Hai đường thẳng song song

– Cho hai đường thẳng d1 và d2 song song với nhau và cách nhau một đoạn là L. yêu cầu đặt ra là vẽ cung tròn nối tiếp hai đường thẳng trên ví dụ hình 2.10 ta tiến hành vẽ
– Theo tính chất tiếp xúc đường thẳng và đường tròn ta có:

Bước 1: Xác định khoảng cách giữa hai đường thẳng là L
Bước 2: Tại A ta kẻ một đường thẳng vuông góc với d1, cắt d2 tại C, do d1 // d2 nên AC ⊥ d2
Bước 3: chia đôi đoạn thẳng AC thành hai phần bằng nhau ta được điểm H với AH = CH

Bước 4: Vẽ đường tròn tâm H bán kính AH Cung A1 C chính là đoạn nối tiếp giữa hai đường thẳng //.

Capture28

Hình 2.10

3.4. Hai đường thẳng cắt nhau

– Cho hai đường thẳng d1 và d2 cắt nhau, hãy vẽ nối tiếp hai đường thằng này bằng một cung tròn bán kính R, ta tiến hành như sau: xem trên hình 2.11 và 2.12

Bước 1: Kẻ một đường thẳng l1 song song với d1 và cách d1 một đoạn bằng R

Bước 2: Kẻ một đường thẳng l2 song song với d2 và cách d2 một đoạn bằng R

Bước 3: Xác định giao điểm của l1 và l2 ( giả sử cắt nhau tại O)

Bước 4: Qua O kẻ một đoạn thẳng OT1 vuông góc vơi d1 cắt d1 tại T và một đường thẳng OT2 vuông góc với OT2 và cắt d2 tại T2.

Bước 5: Lấy O làm tâm vẽ cung tròn bán kính R cắt d1 tại T1 và cắt d2 tại T2

>> Vậy cung tròn T1T2 là cung tròn cần xác định.

Capture29

3.5. Vẽ cung tròn nối tiếp với một đường thẳng bằng một cung tròn khác

– Nối tiếp đường thẳng với một cung tròn bằng một cung tròn khác: Cho đường thẳng d và đường tròn tâm O1 bán kính R1, vẽ cung tròn bán kính R tiếp xúc với đường thẳng và đường tròn đó. Với trường hợp này ta phân ra làm hai trường hợp sau:

a. Tiếp xúc ngoài

Xem trên hình 2.13

Capture30

– Ta tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Vẽ một đường thẳng d’ song song với d và cách d một đoạn R.

Bước 2: Lấy O1 làm tâm vẽ một đường tròn có bán kính R + R1 cắt đường thẳng d’ tại O

Bước 3: Nối O1 với O cắt đường tròn tâm O1 bán kính R1 tại A

Capture31

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật