Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 27: Các thông số của REN

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 27: Các thông số của REN

185
0

Quy-uoc-ren4

Các thông số của ren

1. Khái niệm và các yếu tố của ren

a. Khái niệm

– Đường xoắn ốc là chuyển động đều của một điểm trên một đường sinh, khi đường sinh quay đều quanh một trục cố định.

– Vòng xoắn là một phần của đường xoắn ốc được giới hạn bởi hai điểm gần nhau của đường xoắn mà trên cùng một đường sinh.
– Bước xoắn là khoảng cách di chuyển của một điểm trên một đường sinh, khi đường sinh đó quay được một vòng. Kí hiệu:  Quy-uoc-ren3

– Góc xoắn là sự liên hệ giữa bước xoắn và đường kính d của trục theo hệ số sau:

Quy-uoc-ren2

– Một hình phẳng ( tam giác, hình thang, hay hình vuông ..) chuyển động xoắn ốc, sao cho mặt phẳng của hình phẳng luôn chứa trục quay, sẽ tạo thành bề mặt xoắn ốc gọi là ren.

– Ren được hình thành trên mặt trụ được gọi là ren trụ, còn trên mựt côn gọi là ren côn.

– Ren được hình thành trên mặt ngoài của hình trụ hợc côn được gọi là ren ngoài, trên mặt trong của ống trụ hoặc côn gọi là ren trong.

b. Các yếu tố của ren

Các yếu tố cuả ren quyết định tính năng của ren. Các yếu tố của ren bao gồm:

• Prôfin ren

Profin răng là đường bao của mặt cắt ren, khi mặt phẳng cắt chứa trục ren. Profin ren có dạng tam giác đều, tam giác cân, hình thang cân, hình thang thường, hình vuông .. để trực quan ta xem hình 8.1 

 

Quy-uoc-ren1

• Đường kính ren

– Đường kính ngoài là dường kính của mặt trụ đi qua đỉnh ren của ren ngoài hay qua đáy ren của ren trong, đường kính ngoài là đường kính danh nghĩa của ren. Kí hiệu là d.

– Đường kính trong là đường kính của mặt trụ đi qua đays ren của ren ngoài và đỉnh ren của ren trong, kí hiệu đường kính trong là d1.

– Đường kính trung bình là đường kính của mặt trụ có đường sinh cắt profin ren ở các điểm chia đều bước ren, đường kính trung bình kí hiệu là d2.

• Bước ren

– Là khoảng cách giữa hai điểm tương ứng của hai profin ren kề nhau theo chiều trục, kí hiệu bước ren là p.

• Hướng xoắn

– Hướng xoắn của ren chính là hướng xoắn của đường xoắn ốc của ren tạp lên ren.

• Số đầu bối

– Số đầu mối của ren chính là số đường xoắn ốc tạo lên ren.

 

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật