Điện-Điện Tử

Cách đọc các giá trị SMD

Các chi tiết lắp ráp bề mặt (như các điện trở, tụ diện và transistor có thể có các con số và chữ được dóng lên mặt trên của linh kiện. Các điện trở cố định có thể được đánh dấu bằng các con số màu trắng. Một điện trở với các số 123 có giá trị 12 k ohm. Hai con số đầu chỉ giá trị điện trở, và con số cuối chỉ số không theo sau. Ớ vị trí cuối, một số ba là 000, và một số 4 là 0000 (hình 1-37). Ví dụ con số 692 tương đương với 69 k ohm.

Các tụ điện cố dịnh và các transistor có thể có các chữ các được đóng lên mặt trên của linh kiện. Chú ý là linh kiện SMD dự trữ có thể dễ bị lầm với một điện trở cố định. Khi thực hiện việc do điện trở, sẽ có một kết quả đọc được là ngắn mạch hay bằng không. Những chip linh kiện này thay chỗ cho cái nối (wire jumper) mạch để nối hai mạch khác nhau trên bản mạch in thông thường. Bạn có thể gặp những tụ điện và điện trở tròn thay cho các chíp linh kiện dẹp trong một số TV.

Post Comment